Regulamin Usługi Unipanel

§ 1 [Definicje]

 1. Wyrażenia pisane wielką literą – o ile nie są w dalszej części niniejszego regulaminu zdefiniowane inaczej, oznaczają:
  1. Strony – Usługodawca oraz Usługobiorca,
  2. Usługodawca – Proffnet Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej, 42-523, ul. Przedziałowa 24, zarejestrowany w rejestrze przedsiębiorców KRS pod numerem: 0000365205, NIP: 6292446963, REGON: 241719977.
  3. Usługobiorca – Podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której przepisy prawa przyznają prowadzący działalność gospodarczą, który – poprzez oznaczenie odpowiednich pól w formularzu rezerwacyjnym a następnie przez użycie linku aktywacyjnego przesłanego w wiadomości e-mail (Chwila Zawarcia Umowy) – składa zamówienie na wszystkie lub poszczególne świadczenia wchodzące w skład Usługi,
  4. Usługi – świadczenia ze strony Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy, odpłatne i polegające na udzieleniu licencji na użytkowanie oprogramowania, w zakresie szerzej opisanym w niniejszym regulaminie (Licencja),
  5. Opłata – wynagrodzenie Usługodawcy z tytułu świadczeń wybranych przez Usługobiorcę i zależne od okresu przedpłaconego, wynikająca z aktualnie obowiązującego (umieszczonego na stronie internetowej www.unipanel.eu) Cennika; Opłata nie uwzględnia kosztów związanych z rejestracją domeny oraz utrzymaniem domeny, które są ponoszone na rzecz podmiotu trzeciego,
  6. Domena – adres IP wskazujący na urządzenie, z którym została powiązana odpowiednia nazwa domeny, umożliwiająca odszukanie domeny przy użyciu wyszukiwarki internetowej,
  7. Przestrzeń dyskowa – limit miejsca (mierzony w bajtach lub ich wielokrotnościach) jakie w ramach Usługi Usługobiorca uzyskuje na przechowywanie treści, w szczególności strony www oraz powiązanych z nią elementów, wiadomości e-mail itp.,
  8. Strona internetowa – zbiór treści przechowywanych w Przestrzeni dyskowej i udostępnianych w sieci Internet pod określonym adresem w Domenie przy użyciu przeglądarek internetowych,

§ 2 [Zasady świadczenia usług]

 1. Warunkiem rozpoczęcia świadczenia Usługi przez Usługodawcę na rzecz Usługobiorcy jest dokonanie przez Usługobiorcę rejestracji (Rejestracja), stanowiącej w szczególności zamówienie poszczególnych świadczeń, w czasie której Usługodawca obowiązany jest między innymi wskazać swoje dane identyfikacyjne w postaci:
  1. Imienia i nazwiska/ nazwy podmiotu niebędącego osobą fizyczną,
  2. Adresu zamieszkania/ adresu siedziby,
  3. Numeru PESEL/ Numeru wpisu do KRS lub innego właściwego rejestru,
  4. Numeru NIP i REGON,
  5. Danych osobowych osoby uprawnionej do reprezentacji Usługobiorcy,
  6. Danych teleadresowych: adresu korespondencyjnego (o ile odbiega od adresu zamieszkania lub siedziby), numeru telefonu oraz adresu e-mail (innego niż adres e-mail udostępniany w ramach Usługi).
 2. Warunkiem utrzymywania Usługi jest między innymi:
  1. Bieżąca aktualizacja danych wskazanych w ust. 1,
  2. Powstrzymanie się od (świadomych lub nieświadomych) działań wpływających negatywnie na pracę oprogramowania oraz urządzeń służących świadczeniu Usług,
  3. Powstrzymywanie się od przekazywania danych bezprawnych w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną,
  4. Uiszczenie Opłaty za odpowiedni okres,
 3. Pełną funkcjonalność Usługi uzyskują pod warunkiem korzystania przez Usługobiorcę z urządzeń oraz oprogramowania zapewniającego:
  1. Łączność z siecią Internet,
  2. Obsługę protokołów http ,https.
 4. Rozpoczęcie świadczenia Usługi następuje po:
  1. Dokonaniu Rejestracji,
  2. Uiszczeniu Opłaty za wybrany zakres oraz okres świadczenia Usługi,

§ 3 [dostęp Usługobiorcy]

 1. Z chwilą rozpoczęcia świadczenia Usługi, Usługobiorca posługuje się danymi dostępowymi w postaci nazwy użytkownika oraz hasła.
 2. Hasło może być przez Usługobiorcę dowolnie zmieniane przy użyciu odpowiedniego formularza internetowego.
 3. Zarówno Usługobiorca jak i Usługodawca zobowiązują się chronić dane dostępowe Usługobiorcy przed dostępem innych podmiotów.
 4. Na życzenie Usługobiorcy, w szczególności w razie uzasadnionego podejrzenia, iż dane dostępowe weszły w posiadanie osób niepowołanych lub są takim zdarzeniem zagrożone, Usługodawca może zmienić dane dostępowe Usługobiorcy.

§ 4 [Okres świadczenia Usług, Opłaty]

 1. Usługi Usługodawcy są świadczone periodycznie, przez z góry określony przez Usługobiorcę i opłacony okres. Zaprzestanie świadczenia Usług następuje wraz z upływem opłaconego okresu lub w przypadkach wskazanych poniżej w treści niniejszego regulaminu.
 2. Okres świadczenia usług zostaje automatycznie przedłużony na kolejny okres tej samej długości, chyba że co najmniej na miesiąc od końca opłaconego okresu, Usługobiorca oświadczy, iż nie chce by w stosunku do niego znajdowała zastosowanie powyższa zasada.
 3. W razie automatycznego przedłużenia świadczenia Usługi, Usługobiorca jest obowiązany uiścić Opłatę za kolejny okres w ciągu 7 dni od daty upływu okresu poprzedniego.
 4. W razie nieuiszczenia Opłaty w ciągu 14 dni od daty upływu okresu poprzedniego, następuje zawieszenie świadczenia Usług. Z tytułu zawieszenia świadczenia Usług Usługobiorcy nie przysługuje ulga w Opłatach.
 5. Podstawową usługą jest Usługa Hostingowa. Korzystanie z pozostałych Usług uzależnione jest od aktywności Usługi Hostingowej, natomiast wyłączenie pozostałych Usług nie powoduje – o ile co innego nie wynika z właściwości usług lub treści niniejszego regulaminu – wyłączenia ani ograniczenia innych Usług.
 6. Zwrot uiszczonych Opłat przez Usługodawcę jest możliwy wyłącznie w razie rozwiązania umowy o świadczenie Usług z przyczyn zawinionych przez Usługodawcę i jednocześnie niezależnych od Usługobiorcy.
 7. Koszty związane z wnoszeniem Opłat oraz innych płatności Usługodawcy na rzecz Usługobiorcy, obciążają w całości Usługobiorcę.

§ 5 [Usługa Hostingowa]

 1. W ramach Usługi Hostingowej, Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Przestrzeń dyskową w celu wykorzystania przez Usługobiorcę w prowadzonej przez niego działalności gospodarczej powyższej Przestrzeni dyskowej do administrowania stroną www i przechowywania danych z tą stroną powiązanych, przechowywania poczty e-mail oraz korzystania z innych świadczeń Usługodawcy.
 2. Co do zasady – o ile nic innego nie wynika z treści formularza przy użyciu którego Usługi zostały zamówione:
  1. Przestrzeń dyskowa wynosi 1GB,
  2. Maksymalny transfer treści na i z Przestrzeni dyskowej wynosi 100 GB,
 3. Niezwłoczne zawieszenie świadczenia Usługi Hostingowej spowoduje:
  1. Negatywne wpływanie (w sposób świadomy lub nieświadomy) na pracę oprogramowania oraz urządzeń służących świadczeniu Usług,
  2. Podejrzenie naruszania przez Usługobiorcę praw autorskich oraz praw pokrewnych, przysługujących podmiotom trzecim,
  3. Podejrzenie podejmowania przez Usługobiorcą działań (w szczególności publikowania treści) sprzecznych z innymi przepisami lub dobrymi obyczajami,
  4. Podejrzenie podejmowania przez Usługobiorcą działań (w szczególności publikowania treści) naruszających prawem chronione dobra Usługodawcy.
 4. W razie potwierdzenia okoliczności wskazanych w ust. 3 pkt. 2)-4) powyżej, świadczenie Usługi Hostingowej zostaje wyłączone a Usługobiorcy nie przysługują z tego tytułu żadne roszczenia. Ponadto, Usługodawca materiał potwierdzający zaistnienie przedmiotowych zdarzeń ma prawo zabezpieczyć a w zależności od oceny treści i działań, Usługodawca przekaże zabezpieczony materiał odpowiednim organom ścigania.

§ 6 [Usługa Pocztowa]

 1. W ramach Usługi Pocztowej, Usługodawca umożliwia Usługobiorcy korzystanie z Przestrzeni dyskowej za pomocą protokołów SMTP oraz POP3.
 2. W razie przekroczenia limitów Przestrzeni dyskowej, przeznaczonych na przechowywanie poczty e-mail, wiadomości skierowane na adresy e-mail Usługobiorcy, obsługiwane w ramach Usługi Pocztowej są zwracane nadawcą z odpowiednią informacją o niemożności doręczenia.
 3. Usługobiorca jest obowiązany we własnym zakresie dokonywać archiwizacji poczty e-mail.

§ 7 [Licencja]

 1. Usługodawca udostępnia Usługobiorcom oprogramowanie umożliwiające samodzielną kompozycję, edycję, wypełnianie treścią oraz aktualizowanie strony internetowej w oparciu o szablony udostępnione przez Usługodawcę.
 2. W związku z powyższym, Usługodawca udziela Usługobiorcy odpłatnej, niewyłącznej, ograniczonej czasowo licencji na korzystanie z następujących przedmiotów praw autorskich majątkowych (przysługujących Usługodawcy):
  1. Kodów źródłowych oprogramowania umożliwiającego ich wyświetlanie w przeglądarkach,
  2. Kodów źródłowych oprogramowania umożliwiającego samodzielną kompozycję, edycję, wypełnienie treścią oraz aktualizowanie strony internetowej oraz sklepu internetowego,
  3. Wszelkich elementów graficznych (w szczególności: kompozycji kolorystycznych, krojów czcionek, zdjęć, grafik) zawartych w bazach szablonów i elementów, udostępnianych przez Usługodawcę.
 3. Licencja, o której mowa w ust. 2 obowiązuje przez okres Usług opłacony przez Usługobiorcę i upoważnia do korzystania z powyższych przedmiotów prawa autorskiego wyłącznie w zakresie wykupionych Usług. Licencja ta obejmuje również korzystanie – w celu dostępu do strony internetowej Usługobiorcy – przez wszystkie osoby odwiedzające stronę internetową i/oraz sklep internetowy Usługobiorcy.
 4. Wszelkie użycie elementów Platformy objętych autorskimi prawami majątkowymi, o których mowa w ust. 2, wykraczające poza zakres posiadanej przez Usługobiorcę licencji jest zabronione i będzie podstawą podejmowania wszelkich przewidzianych prawem działań zarówno przez Usługodawcę jak i przez inne podmioty posiadające majątkowe lub autorskie prawa majątkowe do tych elementów.

§ 8 [Usługa Domenowa]

 1. Usługodawca świadczy Usługi w oparciu o prawa do Domeny, przy czym prawa te Usługobiorca może uzyskać we własnym zakresie lub zlecić – za uprzednim uiszczeniem wynagrodzenia – dokonanie rejestracji Domeny.
 2. W sytuacji, gdy usługobiorca dysponuje uprawnieniami do Domeny, Usługobiorca a procesie Rejestracji przekazuje Usługodawcy brzmienie Domeny.
 3. Usługodawca pośredniczy w rejestracji w imieniu Usługobiorcy Domenę po uprzednim potwierdzeniu, iż wskazane brzmienie Domeny jest wolne oraz po zaakceptowaniu przez Usługobiorcę i uiszczeniu kwoty kosztów rezerwacji Domeny. Wskazanie brzmienia Domeny oraz akceptacja kwoty kosztów rezerwacji Domeny może nastąpić poprzez wypełnienie odpowiednich pól formularza online. Potwierdzenie dostępności wskazanego przez Usługobiorcę brzmienia Domeny nie oznacza, iż rejestracja ta nastąpi, w szczególności, jeżeli:
  1. Podmiot dokonujący rejestracji domen odmówi dokonania rejestracji, w szczególności z powodu uprzedniego błędnego wskazania brzmienia Domeny jako dostępnego,
  2. Inny podmiot ubiegnie Usługodawcę w rejestracji brzmienia Domeny.
 4. W przypadku wskazanym w ust. 2, Usługobiorca jest przez Usługodawcę informowany o tym jaki podmiot dokonuje rejestracji domeny, przez co umożliwia mu zapoznanie się z zasadami jakich przestrzegania oczekuje od Usługobiorcy ten podmiot. Wszelkie spory pomiędzy podmiotem rejestrującym domeny oraz Usługobiorcą rozwiązywane będą bez udziału Usługodawcy, chyba że dotyczyć będą płatności kwot otrzymanych przez Usługodawcę i nie przekazanych podmiotowi rejestrującemu domeny w ciągu 7 dni roboczych.
 5. W razie zawieszenia lub wyłączenia Usługi Hostingowej, Usługobiorca ma prawo korzystać z Domeny niezależnie od Usługodawcy. Do czasu powiązania z Domeną innej przestrzeni dyskowej, niż udostępniana w ramach Usługi Hostingowej, Usługodawca ma prawo umieszczać pod adresem strony internetowej dowolnie wybrane treści, w tym w szczególności komunikaty wskazujące na niedostępność treści, treści reklamowe itp.

§ 9 [Odpowiedzialność Usługodawcy]

 1. Usługodawca odpowiada wobec Usługobiorcy za właściwe świadczenie Usług i obowiązany jest do należytego wykonywania usług z uwzględnieniem ich zawodowego charakteru i poniższych regulacji.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Usługobiorcy, powstałe między innymi w wyniku:
  1. Działań spowodowanych lub współspowodowanych przez Usługobiorcę lub sprzęt i oprogramowanie należące oraz wykorzystywane przez Usługobiorcę,
  2. Siły wyższej, za którą uznaje się: katastrofy naturalne (w szczególności powodzie, trzęsienia ziemi, huragany, nawałnice, wyładowania atmosferyczne i inne o podobnym charakterze oraz skutkach), wojnę, zamieszki, strajki oraz zarządzenia władz państwowych mających na celu minimalizację oraz usuwanie skutków zdarzeń wskazanych powyżej,
  3. Pobierania oraz wykorzystywania przez Usługobiorcę danych i materiałów z sieci Internet ze stron innych niż oficjalna strona internetowa Usługodawcy,
  4. Uzyskania przez osoby nieupoważnione danych dostępowych w wyniku przyczyn leżących po stronie Usługodawcy, jak również w ramach czynów niedozwolonych na szkodę Usługodawcy, których dokonaniu Usługodawca nie mógł zapobiec,
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności również za tę część szkody, jaka powstała w wyniku zaniechania przez Usługobiorcę działań zmierzających do ograniczenia rozmiarów szkody oraz powstałych pomiędzy chwilą dowiedzenia się przez Usługobiorcę o szkodzie a chwilą jej zgłoszenia Usługodawcy.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialność z tytułu nieosiągnięcia przez Usługobiorcę oczekiwanych dochodów w związku z prowadzeniem Strony internetowej przez Usługobiorcę.
 5. Wyłączną formą odszkodowania ze strony Usługodawcy jest bonifikata w Opłacie za kolejny okres korzystania z Usług, której wysokość określa się w procentach, stosownie do czasu trwania wadliwego realizowania Usług oraz istotności funkcji, która działa nieprawidłowo, nieprzekraczająca jednak 25%.
 6. Usługodawca nie jest zobowiązany, w żadnym stopniu, do powstrzymywania się od świadczenia Usług na rzecz podmiotów konkurencyjnych w stosunku do Usługobiorcy.

§ 10 [Obowiązki Usługobiorcy]

 1. Usługobiorca, poza innymi obowiązkami wskazanymi w treści niniejszego regulaminu, jest zobowiązany do:
  1. Podawania prawdziwych informacji niezbędnych do Rejestracji oraz bieżącego ich aktualizowania (najpóźniej w ciągu 14 dni od daty ich zmiany),
  2. Nienaruszania (zarówno przez publikowane treści jak i wykonywane działania) w ramach korzystania z Usług ani w jakimkolwiek związku z Usługami:
   1. Przepisów prawa powszechnie obowiązującego,
   2. Dobrych obyczajów,
   3. Interesów Usługodawcy,
   4. Niezamieszczania treści oraz niepodejmowania działań, naruszających prawa własności intelektualnej innych osób,
   5. Niepowodowania w ramach Usługi przemieszczania oraz powielania szkodliwego oprogramowania,
 2. Naruszenie obowiązków Usługobiorcy, powoduje:
  1. Powstanie po stronie Usługodawcy uprawnienia do zawieszenia, a w razie rażącego lub notorycznego ich naruszania również wyłączenia Usług,
  2. Pozbawienie Usługobiorcy prawa do odszkodowania za jakiekolwiek szkody powstałe w okresie świadczenia Usługi, w którym naruszenie obowiązków miało miejsce.
 3. Usługobiorca jest podmiotem wyłącznie odpowiedzialnym za treści umieszczane na Stronie internetowej oraz Przestrzeni dyskowej, udostępnionych mu w ramach Usługi. W razie konieczności pokrycia jakichkolwiek kosztów z tym związanych na rzecz jakichkolwiek podmiotów (w tym na rzecz Skarbu Państwa) Usługobiorca będzie zobowiązany zwrócić poniesione koszty oraz koszty związane z obroną praw Usługodawcy.

§ 11 [Reklama Usługodawcy]

 1. Usługobiorca wyraża zgodę na zamieszczanie na jego stronach internetowych reklam Usługodawcy oraz prowadzonej przez niego działalności (w tym usług innych niż Usługi) w postaci banerów, butonów lub innych interaktywnych oraz nieinteraktywnych elementów, których powierzchnia nie przekroczy 5 % powierzchni Strony internetowej.
 2. Niezależnie od powyższego, informacja o prawach autorskich do poszczególnych elementów Strony internetowej oraz kodów źródłowych wykorzystanych przy jej tworzeniu, będzie na stałe umieszczona na Stronach internetowych Usługobiorcy.

§ 12 [Usługi Dodatkowe]

 1. Usługobiorca może u Usługodawcy zamówić również świadczenie Usług Dodatkowych, indywidualnie uzgadnianych i indywidualnie kalkulowanych, z uwzględnieniem ich pracochłonności.
 2. Jako Usługa Dodatkowa, płatna odrębnie od innych Usług, według stawki określonej w cenniku, traktowane jest także udostępnienie opcji dodatkowych Strony internetowej takich jak:
  1. Dostosowanie szablonu sklepu internetowego do indywidualnych wymagań Usługobiorcy,
  2. Dostosowanie szablonu strony internetowej do indywidualnych wymagań Usługobiorcy,
  3. Indywidualne szkolenie online z zakresu wykupionej Usługi
 3. W szczególności świadczenie Usług Dodatkowych, o których mowa w ust. 1, może polegać na:
  1. Tworzeniu lub modyfikowaniu kodów źródłowych, w celu dodania lub modyfikowania funkcji oprogramowania Usługodawcy,
  2. Tworzeniu lub modyfikowaniu elementów graficznych Strony internetowej lub/i sklepu internetowego, w szczególności wykonania na indywidualne zamówienie zdjęć, projektów graficznych, krojów czcionek itp.,
  3. Zredagowaniu regulaminu świadczenia usług lub sprzedaży towarów Usługodawcy, realizowanych przez Stronę Internetową Usługobiorcy.

§ 13 [Klauzula salwatoryjna]

 1. W razie uznania – z jakichkolwiek względów – jakiegokolwiek postanowienia niniejszego regulaminu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy. Wykładni postanowień regulaminu należy dokonywać w taki sposób by utrzymać ich ważność.

§ 14 [Komunikacja pomiędzy Stronami]

 1. Strony ustalają, że podstawowym i służącym bieżącemu porozumiewaniu się Stron środkiem komunikacji jest poczta elektroniczna.
 2. Adres poczty elektronicznej Usługodawcy, na który należy kierować wszelką korespondencję to kontakt@unipanel.eu
 3. Adres poczty elektronicznej Usługobiorcy, na który należy kierować wszelką korespondencję, Usługodawca podaje w trakcie procesu Rejestracji.
 4. Wiadomość e-mail wysłana drugiej Stronie uważana będzie za doręczona z chwilą potwierdzenia jej odebrania lub z chwilą wysłania wiadomości, stanowiącej odpowiedź, najpóźniej jednak po upływie 14 dni od daty wysłania wiadomości, chyba że w tym czasie wiadomość zostanie nadawcy zwrócona.
 5. Niezależnie od postanowień ust. 1-4, Strony mogą również przesyłać wszelkie informacje listem poleconym:
  1. Usługodawca na adres Usługodawcy: ProffNet sp. z o.o. Al. Kołłątaja 46, 42-500 Będzin
  2. Usługodawca na adres Usługobiorcy wskazany w procesie Rejestracji.

§ 16 [Reklamacje]

 1. Usługobiorca może zgłaszać reklamacje dotyczące funkcjonowania Usług wedle swego wyboru jedną z następujących dróg:
  1. Przy użyciu narzędzia komunikacyjnego Platformy,
  2. 2) Pocztą elektroniczną, 3) Faksem, 4) Pismem wysłanym na adres Administratora
 2. Usługodawca zapewnia rozpoznawanie reklamacji niezależnie od drogi ich złożenia, wskazując jednak, że ze względów organizacyjnych najszybszej reakcji należy oczekiwać w stosunku do reklamacji złożonych w sposób wskazany w ust. 1 pkt. 1) i 2). Maksymalny czas odpowiedzi na reklamację wynosi 21 dni.

§ 17 [Postanowienia końcowe]

 1. Usługobiorca nie jest uprawniony do przenoszenia jakichkolwiek praw przysługujących w stosunku do Usługodawcy. Wszelkie czynności prawne mające za przedmiot przeniesienie tych praw są bezskuteczne a nadto stanowią podstawę do wyłączenia świadczenia wszystkich Usług.
 2. Usługodawca może przenieść część lub całość praw i obowiązków w stosunku do Usługobiorcy na inne podmioty. W szczególności nieuregulowane wierzytelności przysługujące Usługodawcy w stosunku do Usługobiorcy, mogą być przedmiotem przelewu w związku z ich dochodzeniem.
 3. Wszelkie zmiany Regulaminu wchodzą w życie z chwilą ich opublikowania na stronie internetowej www.unipanel.eu/regulamin
 4. Wszelkie spory pomiędzy Usługodawcą a Usługobiorcą rozstrzygać będzie sąd właściwy ze względu na siedzibę Usługodawcy.
 5. Niniejszy Regulamin ustalono uchwałą nr 1 z dnia 21 maja 2013 Zarządu Spółki pod firmą ProffNet Sp. z o.o. z siedzibą w Dąbrowie Górniczej.

Informujemy, iż w celu zapewnienia jak najlepszej wygody w przeglądaniu naszych stron www, dostosowania ich do indywidualnych potrzeb użytkownika a także dla celów reklamowych , statystycznych oraz uwierzytelniania korzystamy z informacji zapisanych za pomocą plików cookies na urządzeniach końcowych użytkowników. Plikami cookie użytkownik może zarządzać za pomocą zmiany ustawień swojej przeglądarki internetowej.

Dalsze korzystanie z naszych serwisów internetowych bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, użytkownik akceptuje politykę stosowania plików cookies, która szczegółowo jest opisana w naszej Polityce Prywatności

Akceptuj i zamknij
przewiń aby dowiedzieć się więcej przewiń aby dowiedzieć się więcej